Print Mail Pdf
13
dic
2015

Cathedral Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Diocese of Pilsen

Mariánské Lázně

 fara@farnostml.cz  +420354622434 

Assumption of the Virgin Mary Church

This place of worship was built in the Neo-Byzantine style between 1844–1848. The plan of the orthogonal basilica, erected at the site where the Chapel of the Birth of the Virgin Mary had been standing since 1820, was designed by the architect Johann Gottfried Gutensohn of Munich, Bavaria. The original church bells dating back to 1835 and 1847 were made by W. Sedlmayer of Planá and J. di Valle of Cheb and were partly commandeered during the world wars. The church was blessed by the Abbot Heinl in 1848 and consecrated by the Cardinal and Archbishop B. of Schwarzenberk in 1850.

Kostel byl postaven v letech 1844–1848 v historizujícím novobyzantském slohu. Plán baziliky, vztyčené v místech zděné kaple Narození Panny Marie z roku 1820, vypracoval arch. Johann Gottfried Gutensohn z bavorského Mnichova. Stavbu realizoval tepelský klášterní architekt Anton Thurner z Přimdy za pomoci pražského stavitele a sochaře Josepha Krannera. Původní zvony z let 1835 a 1847 od W. Sedlmayera z Plané a J. di Valle z Chebu byly částečně zrekvírovány za 1. a 2. světové války. Kostel v roce 1848 benedikoval opat Heinl a roku 1850 vysvětil kardinál arcibiskup B. ze Schwarzenberka.

The text was taken from:/Text byl převzat z: marianskelazne.cz

Open Hours
April-September/duben-září
Saturday/sobota: 14:30-17:30
Sunday/neděle: 14:30-17:30

October-March/říjen-březen
The church closes at 16:30.
Kostel se zavírá v 16:30.

In summer months the church is usually open more often. For current information, visit our parish website.
V letních měsících bývá kostel otevřen častěji. Pro aktuální informace navštivte náš farní web.

Times of Liturgical Celebrations
April-September/duben-září
Sunday/neděle: 10:15 and 18:00
Tuesday/úterý: 10:00
Wednesday/středa: 18:00
Thursday/čtvrtek: 10:00
Friday/pátek: 18:00
Saturday/sobota: 18:00

October-March/říjen-březen
Schedule corresponds to the above, except that all evening Masses start at 17:00 (instead of 18).
Pořad odpovídá výše uvedenému vyjma toho, že všechny večerní mše začínají v 17:00 (místo 18h).

Hours for Confession
Every weekday (including Saturdays) 30 minutes before a Holy Mass.

Každý všední den (včetně soboty) 30 minut přede mší svatou.

Other Information
You can visit the church e.g. by a trolley bus of line 3, 5 or 7 at the Goethovo náměstí stop. The church is located in a spa area where the entry of motor vehicles is prohibited.

Kostel můžete navštívit např. trolejbusem linky 3, 5 nebo 7 na zastávce Goethovo náměstí. Kostel se nachází v lázeňské zóně, kam je vjezd motorových vozidel zakázán.

Mariánské Lázně

Goethovo náměstí 110/31, Mariánské Lázně, Repubblica Ceca